برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد به آدرس eco.mashhad.ir مراجعه نمایید